Da jeg satte i gang med dette prosjektet, så kom det fort for dagen det var nødvendig med en innføring av hva som lå bak krisen som til slutt startet borgerkrigen.

Mange spørsmål svirret rundt, og jeg bestemte meg for å gi leseren en innføring i de forskjellige områder som var viktig for bakgrunnen. Den største utfordringen var hvor mye jeg skulle ta med under emnene uten å ha flere websteder under samme fane... . Problemet er disse kan fort lede til å bli store seksjoner.

Jeg bestemte meg for å gi deg en kort innføring, siden det er krigen som er selve emnet for webstedet. Så, for deg som syntes den er litt knapp, kan se på inndelingen som ledetråder til videre søk på nettet hvis du er interessert til se på de forskjellige seksjonene i et større og dypere spenn.


Slaveriets begynnelse på det amerikanske kontinent

Slaveriet kom til Amerika med Columbus i 1492, og i begynnelsen var det indianerstammene i Karibien som ble de første offer. Pr.dags dato så finnes det ingen igjen av disse i Den Domenikanske Repubikk.

I 1517 ga Kronen i Spania tillatelse til import av afrikanske slaver til deres kolonier i Karibien. Mellom 1517 og 1800 eksploderte slavehandel som "forretning", men var på sitt høyeste i slutten av 1700-tallet. Det var britene som stod for mesteparten av handelen i "gulltiden", og så godt som alle land i Europa med kolonier var en del av dette.


Bakgrunn for slaveri i sørstatene

Det var lite med teknologi som hjalp folk i dagliglivet, så omtrent alt måtte foregå med håndkraft. Nye matrialer og handelsvarer så dagens lys, da særlig bomull, tobakk og sukker. Siden det var enorme områder å dyrke var det i den første tiden små områder som ble ryddet for jordbruk p.g.a mangel på arbeidskraft, og folk dyrket i hovedsak for sin egen husholdning. Etterhvert som varer kom tilbake til Europa, og folk begynte å fortære de nye produktene, steg også etterspørselen.

Siden bomull, tobakk og sukker krever varmt klima og spesielle forhold, var det kun i de sørlige områder av Nord-Amerika der dette kunne dyrkes. Dette visste engelskmenne, siden de hadde allerede plantasjer i Karibien. I disse sørlige områder bodde det indianere, og det samme skjedde med disse som Columbus hadde satt i gang i 1492: slaveri.

De første slavene kjøpte de hvite fra de forskjellige indianerstammer, for mange av dem var bitre fiender og lå i krig med hverandre tidt og ofte. Fanger ble da ofte solgt som slaver til de hvite, da indianerne visste de hvite hadde brukt for disse.

I begynnelsen var det ganske harmonisk mellom hvite og indianere. Indianerne introduserte de hvite for nye grønnskastyper og hvite nøyde seg med å dyrke på eget land. Men etterhvert som det kom til flere hvite, tok de i bruk indiansk land, og da begynte konflikten. Hvite brukte de midlene de hadde for å "hevde sin rett", og snart var den ene stammen etter den andre satt i lenker.

Med de hvite kom også sykdommer som ikke hadde funnets på indiansk land før, så mange døde p.g.a det. Arbeidet som slaver tok sin del av dødsraten også, så etterhvert begynte det å bli et behov for arbeidskraft som kunne tåle "påkjenningen". Siden vi vet det allerede var slavehandel på de Karibiske øyer, så tok det ikke lang tid før det var afrikanske slaver på plass i sørstatene.


Synet på slaver

Hvite på denne tiden så på andre folkeslag som underlegende og dyriske "ikke mennesker ", og ble verdsatt som en omsettelig vare og hadde verdi på lik linje med penger. Jo fler slaver, jo rikere var de. Vanligvis gikk dette hånd i hånd med hvor mye land man hadde. Et gjennomsnittlig antall var mellom 5 - 20 slaver i USA i årene med slaveri.


Forholdene i nordstatene

I nord var det andeldes, for det var jo her flesteparten av europeerne bosatte seg. Jordbruk og annet ble drevet på europeisk vis. Hvert bruk var jo større enn det de hadde i hjemlandet, men folk bodde i forskjellige "samfunn" og hjalp hverandre så godt de kunne. Behovet for "ekstra arbeidskraft" var derfor ikke så stor som i sør. En viktig sak var mange var medlemmer av religiøse sekter, og de fleste av disse mot slaveri før de kom til USA.

En annen viktig opplysning er at mange også kom fra land som på "sitt vis" hadde vært "slaver" i hjemlandet som forhenværende fanger og leilendiger. De var ikke noe særlig for å holde slaver p.g.a de visse hva det innebar av lidelser og frihetsberøvelse.

Nå var ikke nordstatene et "utopia uten slaver", for det fantes slaver der med, men i en mindre målestokk enn i sør. Vi kan si det på en enkel måte: jo lengre nord du kom, jo mindre slaver var det. Slaveri var ikke avskaffet i nordstatene på denne tiden.


Kampen mot slaveriet i Europa

Bakgrunnen for å sette året 1688 som start, ligger i at det dette året ble utgitt en novelle av Aphra Behn titulert " Oroonoko " i England. Denne beskrev en afrikansk prins og hans elskedes lidelser på vei til slaveri i Surinam. Denne novellen ble så populær at den vekket britenes interesse og motstand mot slavehandel på generelt grunnlag.

En milepæl mot slaveriet kom faktisk så tidlig som 1722 i England, da en Lord Mansfield avsa en dom i favør av en slave, James Somersett.
James hadde rømt fra sin amerikanske eier, men ble tatt og fengslet på et skip på Themsen. Dommen tilsa at siden han hadde rømt og satte sin fot i England, anså de at han var fri idet han var på engelsk jord.
James Somersett ble løslatt, og ble en fri mann.


De første til å ta opp kampen mot slaveriet i Europa og USA

Vi befinner jo oss i en tid med stor innflytelse av religion, så det kommer ikke som en overraskelse at vi finner den første spire av motstand i de religiøse rekker. Den første gruppen som var 100% mot slaveri, var en sekt kalt "Kvekere". Disse ledet an kampen, og fikk satt fokus på slaveriet allerede før 1688 i England. Dette takket være deres leder, George Fox.

Kvakerne var tidlig representert i USA, og de var sterk medvirkende til, og med i kampen for frigjøringen av USA. Sekten var i hovedsak etablert i staten Pennsylvania, og startet en motstandgruppe der så tidlig som 1774. I selve frihetserklæringen av 1776, påstår mange at denne gruppen var sterkt medvirkende til at frasen " all men are created equal under God " ble formet. Samme år blir alle slaver i Pennsylvania frigitt, og andre nordstater fulgte i årene etter.

Grunnen til at Pennsylvania ikke er oppført som "den første" som "avskaffet slaveriet" var lovene som gjalt i USA, og at de var en " delstat " i en union.


Den første til avskaffe slavehandel og slaveri

Det skulle bli Frankrike som fikk "æren" av å bli den første til å forby slaveriet. Vi befinner jo oss i tiden for Den Franske Revolusjon, så i 1794 stemte Den Revolusjonære Forsamling for et dekre mot slaveri. Fra da av var det forbudt med slaver og slavehandel i Frankrike, og det å holde slaver ble en forbrytelse.


Mot avskaffelse av slavehandel i England og USA

I England skulle gå mange år før en lov kom til som til en viss grad la en "demper" på slaveriet. Dette skjedde i 1807, og den forbød britiske skip å ha slaver som last, samt at britiske kolonier ikke kunne importere noen nye slaver. Slavehandel ble altså avskaffet.

Ved et lykketreff, så skjedde det samme i USA på samme tid !

Ja, nå lurer du nok fælt på hva som skjedde, siden vi enda ikke begynt å skrive et ord om borgerkrigen... .Joa, det har seg slik at ved en Kongress - samling i 1787 ( 11 år etter at USA ble dannet ), under press fra delegater fra sørstatene, ble enige om at det ikke skulle bli vedtatt noen lov mot slaveriet på 20 år. ( 1787 + 20 = 1807 ) Loven, som gikk ut på det samme som den britiske, ble effektiv fra og med 1.januar 1808. Slaveriet ble ikke avskaffet, men for folk med litt intelligens på den tiden, visste at en eller annen gang i fremtiden ville det måtte skje noe...


USAs måte å opprettholde slaveri

Siden det skulle gå 58 år før alle slaver i USA ble frie, så kommer jo spørsmålet om "Hvordan kunne de opprettholde slaveriet uten å få tilført nye ? ". Siden det hadde gått mange år med "import", ble det satt i gang "produksjon" i koloniene for å opprettholde arbeidskraft. Vi vet at 50% av befolkningen i Sørstatene i 1860, var fargede. Det vil si litt over 2 millioner, så vi må regne med at den ble minst doblet mellom 1807 - 1860.


England tar skrittet fullt ut mot avskaffelse av slaveriet

Det skulle gå 36 år etter Frankrike før England avskaffet slaveriet. Det skjedde i 1833, da det ble det laget en lov - "The Abolition Act" - som gjorde slutt på slaveri i de engelske kolonier og i Storbritannia. Alle slaver skulle bli frigitt, og slaver skulle få kompensasjon fra sine eiere for arbeid.
En stor pådriver for at dette kom i stand var "The British and Foreign Anti-Slavery" sitftet av Wilberforce ( medlem av det engelske parlament ) i 1823, altså 10 år før selve loven ble vedtatt.


Amerikas vei mot avskaffelse av slaveriet

I neste kapittel skal vi se på veien dit, og det skulle en krig til før det ble en realitet.... .